2016. július 31., vasárnap

Kísértetek - Milyen veszélyeket rejt egy spiritiszta szeánsz?

Az asztrális világ a fizikai világ nyúlványának tekinthető. A fizikai anyag éterállapotba mehet át, amikor bár nem kézzelfogható számunkra, de mégis anyag marad. Az egyik beleolvad a másikba. A hindu felfogás szerint az éber állapot a fizikai és asztrál síkot is magába foglalja, melynek hét része közül négy megfelel a fizikai anyagnak és három asztrális részen van.

Az asztrális világ megnyilvánulása

Az ember sok különböző fajta rezgést foghat fel, de nem mindegyiket tudatosítja. Fizikai testünkben a rezgések egy kis sorozatát, mint hangot észleljük; egy másik kis sorozat, amely sokkal gyorsabb vibrációkból áll, mint fény hat ránk, de végtelen számú közbeeső rezgés fizikai érzékeinkre egyáltalán nem hat, úgyhogy nem érzékeljük érzékszerveinkkel . Ezek közül a rezgések közül némelyik egész könnyen áthalad a szilárd anyagon, ami megmagyarázza tudományosan az asztrális történések egyes sajátosságát.

Tisztánlátás (clairvoyance)

Világos, hogy aki asztrális látással bír, azáltal olyan dolgokat tehet, ami más számára hihetetlennek tűnik, pl. hogy csukott könyvben olvas. Ez a képesség továbbá magába foglalja a gondolatolvasást és az asztrális áramlatok irányításának ismeretével együtt képesíti tulajdonosát, hogy egy kívánt tárgyat a világ bármelyik részén megfigyelhessen.

Mivel lehetséges a rezgések megváltoztatása által az anyagot szilárd halmazállapotából éterivé változtatni, érthető, hogy a folyamat fordítottja is lehetséges, és az éteranyagot is szilárddá lehet tenni. Ez a Materializáció.

A közönséges szeánszon a materializációhoz szükséges anyagot lehetőleg a médium étertestéből kölcsönzik, ami káros az egészségnek, és máskülönben is hátrányos. A materializált forma, ha túl sokáig van távol a médiumtól, akkor összeesik és az anyag, visszatér az éterállapotba, és azonnal visszaözönlik eredetéhez.

Szellemfényképek

A részleges materializációnak egy fajtája Az éteri anyag bár képtelen olyan világosságot visszatükrözni, amelyet mi látunk, de többé-kevésbé határozott benyomást tesz az érzékeny fényképlemezre. Így nyerjük a szellemfényképeket.

Felemelkedés (levitáció) néha előfordul szeánszokon, de gyakrabban a keleti jógik közt, és abban áll, hogy az emberi test a levegőben lebeg. Az okkult tudomány ismeri azt a módszert, amely általa a földi erők vonzását semlegessé lehet tenni, sőt teljesen meg is lehet fordítani, és ügyes használata által könnyen lehet a felemelkedést előállítani. Az is lehetséges, hogy a természet finomabb erőinek ugyanez az ismerete nagyon megkönnyítette a piramisok és Stonehenge építésénél használt óriási kődarabok felemelését.

Léteznek kísértetek?

Az asztrális világbeli jelenségek nagyon változatosak. A természetfelettiként ismert jelenségek különböző módon nyilvánulnak meg.

A szellemjárás

A tisztánlátó egyének állandóan látnak ilyesmit, de ha közönséges ember „szellemet lát”, akkor valószínűleg vagy a szellem materializálódott, vagy az illetőnek pillanatnyilag belátása volt az asztrális világba. Ez megtörténhet spontán, meditációban vagy tudatmódosító szerek hatására. Ha látnánk az asztrális világot, akkor utcáinkon épp oly gyakran találkoznánk szellemekkel, mint élő emberekkel. Ha szellemet látunk egy sír fölött lebegni, az valószínűleg egy nemrég eltemetett ember éterburka, de lehetséges az is, hogy egy élő ember álmában asztráltestében látogatja egyik barátjának sírját. Lehet azonban materializált gondolatforma is, vagyis mesterséges elemi lény, melyet valakinek a gondolatereje alkotott, aki magára gondol, amint ezen a helyen jelen van. Akinek asztrális látása van, könnyen megkülönböztetheti ezeket a változatokat egymástól, de a gyakorlatlan ember mindet szellemnek nevezi.


Kísértetek által látogatott helyek

Gyakran a gonosztevő gondolatformája alkotja a kísértetet azon a helyen, ahol a gonosztettet elkövette, mert a gonosztevő, akár élő, akár halott, de különösen, ha meghalt már, állandóan újra meg újra végiggondolja cselekedetének körülményeit. Természetesen ezek a gondolatok különösen elevenek az eredeti gonosztett évfordulóján, ezért gyakran ez alkalomból olyan erős gondolatformákat alkot, melyek materializálódnak és puszta szemmel is láthatók. Innen ered az effajta jelenségek időszakisága.

A családi kísértetek, akik az ősi kastélyokhoz tartoznak, lehetnek gondolatformák, vagy az asztrális anyagban hátrahagyott élénk benyomások, vagy tényleg földhöz kötött ősök, akik még mindig azt a helyet látogatják, mely életükben gondolataik és vágyaik középpontját képezte.


Volt olyan hely ahol kirázott a hideg és rossz érzésed támadt?

Ahol bármilyen nagy borzalom, fájdalom, szomorúság, gyűlölet, vagy bármifajta erős szenvedély érzése fordul elő, mindez erős benyomást hagy hátra az asztrális anyagban, mely az ilyen helyeket körülveszi. Aki, a legcsekélyebb spirituális érzékenységgel határozottan megérezi. Az olyan ember is kellemetlen benyomást nyer, aki egyáltalán nem tisztánlátó képességű, és sokan rosszul érzik magukat az ilyen helyeken, bár maguk sem tudják, hogy kényelmetlenségüket a borzalomnak és gonosztettnek az asztrális anyagban hátrahagyott nyomai okozzák, és visszataszító asztrális lények, akik az ilyen helyek körül állandóan nyüzsögnek.


Poltergeist

Az a fajta kísértet, amely köveket dobál, harangoz, vagy edényeket tör, ez majdnem kivétel nélkül az elemi erők munkája, melyet vagy valami tudatlan egyén ügyetlen igyekezete indít meg, aki élő barátainak figyelmét ezáltal magára akarja vonni, vagy gyerekes, haszontalan természeti szellemek csinálják szándékosan. Ez a „Poltergeist”.
Ugyanezeknek a lényeknek tulajdonítható a spiritiszta szeánszokon előforduló fizikai jelenségek nagy része. Az ilyen ülés egészen meglepő mutatványokat hozhat magával, mint pl. felelet kérdésekre, ál-üzenetek átadása kopogás által, szellemfények, távollevő tárgyak elhozása, a jelenlevők gondolatainak olvasása, iratok és rajzok vetítése, sőt még materializáció is.

Általában amikor egy szeánszon buta viccek, riogatás, borzadalom és ízetlen tréfák fordulnak elő, ott bizonyosak lehetünk az alsóbbrendű természeti szellemek jelenlétéről, de lehet hanyatlott típusú ember is, aki életében is az ilyen értelmetlenségekben örömét lelte.

Ami azokat a lényeket illeti, akik szeánszokon „üzenhetnek” vagy a transzban lévő médiumot megszállhatják, és rajta keresztül beszélhet a legnagyobb valószínűség szerint nem jönnek magas színvonalról. Következésképpen azt állítjuk, hogy a szeánszot és különösen nyilvános szeánszot látogató átlagember számára egész lehetetlen biztonságot szerezni afelől, hogy nem csapják-e be.


Legyünk elővigyázatosak

Mindig hallgassunk a szívünkre és ne hagyjuk, hogy félelmeink vagy vágyaink által irányíthatóvá váljunk, vagy mások manipulációjának kitegyük magunkat. Az asztrális világ megismerése egy természetes fejlődés eredménye kell legyen, amikor valakinek a tudatszintje megengedi akkor betekintést nyerhet. Nem szabad légből kapott technikákkal, hamis mesterekkel, tudatmódosító szerekkel erőltetni az asztrális kapcsolatot, mert az már nem a spirituális fejlődést szolgálja és veszélyekkel járhat.

Forrás: C. W. LEADBEATER – A túlvilág c. teozófiai tanai alapján

2016. július 26., kedd

La Llorona legendája

La Llorona legendája a spanyol konkvisztádorok korából ered, és egy magas, vékony, zokogó asszonyról szól.

A fehér köntösbe öltözött asszony fejét hosszú, fekete hajzuhatag koronázza. Úgy tartják éjszakánként gyermekeket ragad el, hogy magával vonszolja őket víz alatti otthonába.

La Llorona, eredeti nevén Maria, egykoron egyszerű parasztlány volt, aki gazdag férfihoz ment nőül. Két fiúgyermekük születése sem tudta azonban megváltoztatni szoknyavadász, alkoholista férjét, aki egy idő után nem törődött vele, sőt azzal fenyegette meg, hogy elhagyja, és vagyonához jobban illő feleséget keres magának.

Maria többnyire magányosan töltötte napjait. Egy este két fiával a folyóparton sétált, amikor férje hintója elhajtott mellettük, ura mellett egy csinos ismeretlen nővel.

A kocsi lelassított, ám Maria férje csupán a gyermekekhez szólt, feleségét pillantásra sem méltatta, mielőtt újra a lovak közé csapott.

Maria úgy feldühödött, hogy megragadta a két kisfiút, levonszolta őket a vízpartra, és behajította őket a folyóba. Azonnal megbánta tettét, és mindent megtett, hogy megmenthesse őket, ám nem járt sikerrel.

Az összetört Maria ezután nem evett, nem ivott, egyre vékonyabb és vékonyabb lett, míg gyásza sírba nem vitte.

Szellemét néha szürkületkor lehet megpillantani, amint a Santa Fé folyó partján zokog, és mindörökké siratja két gyermekét.. Máskor a folyóparthoz közel, a leúsztatott fatörzsek között látták, míg esetenként némileg távolabb, a Yellowstone folyó montanai szakaszán tűnik fel.

Legendájának más változatai is léteznek, az asszony az egyikben fantom autóstoppossá változik.

A Santa Fé folyó mellékén húzódó utakon egyedül végighajtó autósoknak az út mentén álló, könnybe lábadt szemű asszony jelenik meg. Amikor felajánlják neki, hogy elviszik egy darabon, asz asszony elmeséli nekik rövid történetét.

La Llorona ilyen gyakori, ország- és államhatárokat figyelmen kívül hagyó felbukkanása lehet a magyarázata az Egyesült Államokban oly elterjedt, fantom autóstoppos történetek népszerűségének.

Más alkalommal nem síró asszony, hanem fehér ruhás, csinosan öltözött lány inti le a segítőkész autósokat. Az elhagyott úton, szakadó esőben stoppoló lány nagyon is valódinak tűnik, ahogyan bőrig ázva reszket a hidegben.

A sofőr elviszi őt a megadott címre, ám amikor megérkeznek, meglepve látja, hogy utasának nyoma veszett. A tanácstalan autós végül bekopogtat a házba, ahol az ott lakóktól megtudja, hogy valóban volt egy lányuk, ám tíz évvel korábban autóbalesetben életét vesztette.

Egyes sofőröknek még a lány sírját is sikerült felkutatniuk, sőt ha előző éjszaka kabátjukkal takarták be átfázott utasukat, azt gyakran a sírra helyezve, gondosan összehajtogatva látják viszont.

Forrás

2015. április 20., hétfő

38 nap alatt elüldözte a házaspárt a szellem

A dél-dakotai szerelmesek óriási hibát követtek el azzal, hogy egy száz éves házba költöztek. 38 napig bírták a horrort, utána inkább elköltöztek.

Jules Ness és férje Dél-Dakotában vásároltak házat, hogy közös életüket ott folytassák. Igen ám, de a száz éves házban nem csak ők voltak.

Egyik éjszaka égtelen csörömpölésre riadtak fel. A zajok a földszintről, azon belül is a konyhából jöttek. Azonnal kiugrottak az ágyból, és rohantak lefelé, hogy a betörőt még tetten tudják érni.

"Nehéz lépteket hallottam, valaki lassan jött felfelé a lépcsőn, utána pedig a hálószobánk felé. Aztán jött az az irgalmatlan csörömpölés a konyhából. Egyszerűen nem hittem a szememnek: a székek mind fel voltak borítva az asztal körül" - mondta a Daily Starnak a nő.

Férje rögtön ellenőrizte az összes ajtót, de mind zárva volt és nyoma sem volt annak, hogy valaki feszegette volna őket.

"Olyan érzésünk volt, hogy az a valami minket akart, illetve azt, hogy menjünk el a házból" - tette hozzá az asszony, aki azt is elmondta, 38 napig bírták új otthonukban, mikor belátták, tényleg jobb lesz elköltözni.

/borsonline/